7 februari, 2019

Inför förslaget om nya regler för hundar och katter har Jordbruksverket gått igenom mycket forskning och kunskap. Foto: Pixabay

I Sverige har vart femte hushåll en eller flera katter och ungefär 15 procent av hushållen har hund. Det finns också olika branscher och verksamheter som riktar sig till hund- och kattägare samt hundar som används i tjänsteverksamhet, såväl offentligt som privat. Förslaget till nya regler täcker in hållande av hundar och katter i landet och har som syfte att skapa enklare regler som ger djuren en god djurvälfärd. Bland annat blir det tydligare hur katter ska hållas för att må bra. Nu skickas regelförslaget ut på remiss.

Den nya djurskyddslagen träder i kraft 1 april i år, och fokuserar bland annat på att de som håller djur ska ha rätt kompetens. Djurhållarens ansvar lyfts fram i den nya lagen och detta blir också tydligare i våra nya hund- och kattregler.

Enklare att göra rätt
De nya reglerna syftar till att ge djuren en god djurvälfärd och göra lagstiftningen kring dem enklare och mer öppen för olika lösningar. I de nya reglerna blir det tydligare vilka funktioner och mål som är viktiga för att hundens och kattens behov ska uppnås och det ska bli enklare att göra rätt. Vårt förslag öppnar också upp för att kunna acceptera avvikelser från vissa mått om det är godtagbart ur djurskyddssynpunkt.

De nya reglerna tydliggör hur ett gott avelsarbete ska gå till och vilka grundläggande behov som är viktiga för hundars och katters välbefinnande.

Förslaget innebär också att veterinärer får rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad reglerna säger, om det finns veterinärmedicinska skäl för det. Det kommer inte längre att krävas dispenser från Jordbruksverket för detta.

Förslaget bygger på tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet
De nya reglerna baseras på ny kunskap och erfarenheter från praktisk djurhållning. Jordbruksverket har bland annat inhämtat vetenskaplig information från Sveriges lantbruksuniversitets Vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor.

Mer information
Läs hela förslaget till ny föreskrift och allmänna råd om hållande av hund och katt

Källa: Jordbruksverket