STADGAR
FÖRENINGARNA DJURENS VÄNNERS RIKSORGANISATION

Bildad i Örebro den 8 juni 1957
Dessa stadgar är antagna vid Riksorganisationens årsmöte den 21 maj 2017.

§ 1Ändamål

Djurens Vänners Riksorganisation är en sammanslutning av inom landet verksamma djurskyddsföreningar bärande namnet Djurens Vänner.
Riksorganisationen är föreningarna Djurens Vänners högsta instans när frågor av principiell art tages upp till behandling.
Riksorganisationen har till ändamål att arbeta för samverkan mellan de anslutna föreningarna, vilka arbetar efter av Riksorganisationens årsmöte fastställt principprogram.
Riksorganisationen har sitt säte där organisationens ordförande är bosatt.

§ 2Firmateckning

Riksorganisationens firma tecknas av ordföranden samt en ordinarie styrelseledamot. Vid förfall av ordförande träder vice ordföranden i dennes ställe.
Ordförande är också den inom föreningen som ensam får underteckna fullmakter i händelser av testamenten och dödsboförrättningar samt utse jurist eller annan kompetent person att föra föreningens talan då så krävs.
I fråga om löpande inkomster och utgifter ska styrelsen besluta om vem som äger teckna Riksorganisationens namn.

§ 3Uppgifter

Riksorganisationen har till uppgift att:
• tillse att föreningarnas arbete bedrivs i överensstämmelse med antaget principprogram,
• bistå föreningarna i deras verksamhet och på begäran  agera och se till att deras stadgar och fattade beslut följs.
• vid misstanke om oegentligheter begära in och granska lokalföreningarnas bokföring, protokoll, stadgar samt verksamhetsberättelse. Om förening ej avhåller årsmöte senast 6 månader efter den dag, som är angivet i deras stadgar, har Riksorganisationens styrelse rätt att kalla till årsmöte och begära revision,
• handlägga till Riksorganisationen hänskjutna ärenden,
• verkställa vid årsmötet fattade beslut,
• hålla föreningarna underrättade om viktiga beslut och åtgärder i aktuella frågor,

§ 4Årsmöten

Riksorganisationen kallar varje år till ordinarie årsmöte, vilket ska hållas under maj månad. Årsmötet är Föreningarna Djurens Vänners högsta beslutande instans.
Om minst 1/3 av de anslutna föreningarna eller Riksorganisationens revisorer så kräver, ska Riksorganisationen kalla till extra årsmöte.
Kallelse till Riksorganisationens årsmöten ska vara de anslutna föreningarna tillhanda senast en månad före mötets avhållande.

Vid årsmötet ska, förutom övriga möjligen förekommande ärenden, följande upptagas till behandling:
• Val av mötesordförande.
• Val av mötessekreterare.
• Val av två personer, som jämte ordföranden ska justera protokollet och vid behov fungera som rösträknare.
• Fastställande av dagordningen.
• Upprop av deltagare samt röstberättigade ombud.
• Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

• Styrelsens verksamhetsberättelse.
• Kassaförvaltarens redovisning.
• Revisionsberättelsen.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ordförande för en tid av 2 år.
• Val av övriga styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa, vilka enligt tur ska avgå.
• Val av kassör (om ej inom styrelsen).
• Val av valberedning för följande år.
• Fastställande av årsavgiften för följande år.
• Behandling av motioner och andra av styrelsen hänskjutna ärenden.

Vid extra möte ska de första sex punkterna inleda mötet, följt av ärendet som föranlett kallelse till extra möte.

§ 5Representation

Riksorganisationens styrelse, lokalföreningarnas ombud samt övriga av lokalföreningarna föranmälda medlemmar, äger rätt att delta vid Riksorganisationens möten.
Riksorganisationens styrelseledamöter äger yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelseledamot, som valts till ombud, äger icke rösträtt ifråga om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och vid val av revisorer.
Varje ansluten lokalförening, som har fullgjort sina skyldigheter enligt dessa stadgar, har rätt att låta sig representeras av två (2) ombud, som äger yttrande-, förslags- och rösträtt.
Frånvarande ombud får inte av närvarande ombud representeras genom fullmakt.

§ 6Beslutsfattande

Beslut ska ske genom öppen eller sluten votering. Vid lika röstetal äger Riksorganisationens ordföranden utslagsrösten.

§ 7Styrelsens sammansättning

Riksorganisationens styrelse består av fem ordinarie ledamöter jämte tre suppleanter, vilka samtliga väljes av årsmötet för en tid av 2 år, dock så, att två ordinarie ledamöter och två suppleanter, respektive tre ordinarie ledamöter och en suppleant, turvis avgå årligen.
Årsmötet väljer ordföranden för en tid av 2 år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Om så erfordras äger styrelsen rätt att utse sekreterare och kassör utanför styrelsen, vilka inte har rösträtt. Styrelsen äger också rätt att inom eller utom styrelsen utse olika utskott för verksamhetens bedrivande.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller då minst tre ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter blivit kallade och minst tre ledamöter är ense om beslutet.
Om ledamot utträder under mandattiden inträder suppleanterna i den ordning de är valda. Vid samtidigt val gäller lottning mellan dem.
Styrelsemedlem ska vara medlem i en ansluten lokalförening. Om denne under mandattiden utträder ur sin lokalförening, ska denne omedelbart lämna Riksorganisationens styrelse och en suppleant tillträda.

§ 8Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning för ett år, som består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.
I valberedningen ska minst en ledamot nyväljas varje år.

§ 9Revision

Årsmötet utser årligen godkänd revisionsbyrå.

§ 10Avgifter

Årsmötet beslutar storleken av årsavgiften till Riksorganisationen för nästkommande år.
Den fastställda årsavgiften erlägges till kassören senast den 30 april och beräknas efter föreningens medlemsantal den 31 december föregående år. Om årsavgiften inte betalats senast 14 dagar före årsmötet utgår föreningens rätt att rösta.

§ 11Motioner

Motioner kan lämnas av lokalföreningar, anslutna till Djurens Vänners Riksorganisation, samt enskilda medlemmar som tillhör sådan förening.
Motioner från föreningar och medlemmar ska vara Riksorganisationens styrelse tillhanda senast den 1 mars. Styrelsen ska senast den 20 april delgiva föreningarna inkomna motioner, jämte sitt yttrande över dessa.
Andra framställningar kan när som helst under året skriftligen inlämnas till Riksorganisationen för behandling av styrelsen.

§ 12Arvode

Styrelsen äger rätt att bevilja ersättning för utförda uppdrags fullgörande. Arvode till Riksorganisationens styrelse beslutas av årsmötet.

§ 13Lokalföreningarnas skyldigheter

Det åligger varje förening att på begäran av Riksorganisationens styrelse lämna uppgifter om sin organisation, ekonomi och verksamhet. Lokalföreningarna ska ha Riksorganisationens stadgar och principprogram som grund, men kan ha egna paragrafer som gagnar lokalföreningen. Om en förening inte rättar sig efter Riksorganisationens stadgar, riskerar föreningen att uteslutas ur Riksorganisationen.
Om Riksorganisationens styrelse påkallar sammanträde med en förenings styrelse för överläggning, ska föreningen ställa upp med de ledamöter som erfordras.
Ledamot i Riksorganisationens styrelse har på Riksorganisationens uppdrag rätt att närvara vid lokalföreningarnas möte och har där yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.
Senast en månad efter föreningens årsmöte, ska föreningen på fastställd blankett till Riksorganisationens sekreterare insända:
a) Datum för årsmötet och kopia på kassa-, verksamhets och revisionsberättelsen för det gångna årets förvaltning.
b) Namn- och adressuppgifter på de valda styrelseledamöterna och revisorerna.
c) Antal medlemmar i föreningen.
d) Föreningens stadgar, om dessa ändrats senaste året.

§ 14Föreningsnamnet

Endast till Djurens Vänners Riksorganisation ansluten förening äger rätt att i sin verksamhet bära och använda namnet DJURENS VÄNNER samt använda dess inregistrerade föreningsmärke. Ett cirkelrunt märke där bokstäverna A V står för anti-vivisektion, vilket symboliserar föreningens ståndpunkt mot djurförsök.
Förutsättningen för denna rätt är att ansluten förening följer det fastställda principprogrammet.
För bildandet av en förening med rätt att bära och använda namnet Djurens Vänner, fordras skriftligt tillstånd av Riksorganisationens styrelse.
Av föreningsnamnet ska framgå var föreningen väsentligen bedriver sin verksamhet. Namnet ska också godkännas av Riksorganisationen.

§ 15. Riksorganisationens tidning

För att sprida information om organisationens arbete utger Riksorganisationen medlemstidningen Aktuellt från Djurens Vänner.
Riksorganisationens styrelse utser redaktör jämte ansvarig utgivare för tidskriften. Tidningen ska ges ut minst fyra gånger per år. Varje lokalförening ansvarar för att tidningen skickas ut till deras medlemmar.

§ 16Tvistigheter

Uppstår tvist inom en lokalförening och den inte kan lösas inom lokalföreningen, ska efter parternas hörande tvisten avgöras av Riksorganisationens styrelse.
Om Riksorganisationens styrelse inte kan enas i ärendet ska detta hänskjutas till Riksorganisationens årsmöte för avgörande.
Kan ärendet inte vänta tills årsmötet, eller ärendet inte kan avgöras inom Riksorganisationen, ska Riksorganisationen kalla lokalföreningarna till ett extra möte för att här avgöra tvisten.

§ 17Förlust av medlemskap

Medlemskap upphör:
a) Om lokalförening inom föreskriven tid, inte inbetalt fastställd medlemsavgift.
b) Om en lokalförening gjort sig ovärdig att tillhöra Djurens Vänners Riksorganisation och majoriteten av lokalföreningarna anser detta, ska beslutet tas på ett möte dit samtliga lokalföreningar kallats.
Innan lokalförening utesluts ska den först varnas av organisationens styrelse.
Lokalförening som uteslutes, eller avgår ur Djurens Vänners Riksorganisation, mister rätten att kalla sig Djurens Vänner och äger inte rätt att återfå gjorda inbetalningar.

Uteslutning av enskild medlem:
Uteslutning kan även ske då enskild medlem i lokalförening:
c) genom olämpligt uppträdande skadat Djurens Vänners anseende och verksamhet.
d) uppsåtligen brutit mot Djurens Vänners Riksorganisations stadgar, principprogram eller årsmötesbeslut.
Uteslutning enligt ovan beslutas av Riksorganisationens styrelse.

§ 18Upplösning av lokalförening

Vid upplösning av förening, som beslutats enhälligt vid årsmöte ska föreningens tillgångar och handlingar överföras till Riksorganisationen. Tillgångar kan av föreningen inte fördelas till medlemmar eller annan djurskyddsförening eller verksamhet. Detta gäller även då en förening läggs som vilande.
Då en lokalförening läggs som vilande ska Riksorganisationen deponera innestående medel under 10 år, därefter tillfaller tillgångarna Riksorganisationen.

§ 19Upplösning av Riksorganisationen

För upplösning av Riksorganisationen fordras beslut av årsmötet, då minst 3/4 av de närvarande röstberättigade ombuden måste stödja förslaget. Det av årsmötet fattade beslutet måste sedan fastställas på följande årsmöte, varvid minst 3/4 av de närvarande röstberättigade måste vara överens om beslutet.
Lokalförening, som icke tillhört Riksorganisationen i minst 5 år, äger i dessa fall inte rösträtt.
Vid en eventuell upplösning ska Riksorganisationens tillgångar och skulder överlämnas till anslutna lokalföreningar, att delas lika mellan dessa.
Om samtliga föreningar inom Djurens Vänner har upphört att verka, överlämnas eventuella tillgångar till Forska Utan Djurförsök, Org.nr: 802004-1441.

§ 20Stadgeändringar

Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara lokalföreningarna till handa senast den 20 april för att kunna behandlas på årsmötet.
Förslaget ska för att kunna godkännas antagas med två tredjedels majoritet vid två på vardera följande möten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

 

PRINCIPPROGRAM

Djurens Vänner verkar för att:
• bekämpa alla former av djurplågeri och att djurskyddslagarna alltid efterföljs,
• stödja alternativ forskning, och tar avstånd mot plågsamma djurförsök,
• arbeta för ett fullgott djurskydd enligt djurskyddslagen,
• förbättra och utveckla våra djurskyddslagar.
• i media sprida upplysning och kunskap om djurs skötsel och behov,
• avskaffa pälsfarmer och arbeta för en omsorgsfull viltvård till gagn för viltet och djur som hotas av utrotning,
• bistå allmänheten i djurskyddsfrågor,
• hos barn och ungdom sprida upplysning och kunskap om djur samt väcka deras intresse för djurskydd.