Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisations
Verksamhetsberättelse 2021

Riksorganisationens verksamhetsberättelse görs inför årsmötet som äger rum i maj påföljande år. Därav finns det en fördröjning på publicerad verksamhetsberättelse under årets första månader.

Anslutna föreningar 2021: Borlänge, Borås, Göteborg, Jönköping, Karlshamn, Karlstad, Lidköping, Mönsterås, Nyköping, Nässjö, Skåne, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Vetlanda, Värnamo, Växjö

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten jämte ett årsmöte. P.g.a. fortsatt rådande pandemi har styrelsen varvat sina möten mellan fysiska och digitala möten. Årsmötet hölls digitalt 2021-05-22 och styrelsens sammansättning har därefter varit enligt följande:
Ordförande: Fredrik Malmgren, DV Skåne.
Vice ordförande: Pia Lindkvist, DV Växjö.
Sekreterare: Annica Sjöberg-Glaad, DV Nässjö.
Kassör: Peter Rimsby, DV Skåne.
Ledamöter: Solveig Gavik, DV Göteborg, Lil Banås Holmberg, DV Göteborg.
Suppleanter: Pia Ström, DV, Nässjö, Heidi Lihavainen DV Värnamo samt Peter Rimsby, DV Skåne.

Styrelsen har som tidigare år arbetat efter de beslut som fattats av Årsmötet samt beslut tagna av styrelsen. Bland annat har vi arbetat med en omfattande Kampanj vars syfte är att marknadsföra oss och på så sätt väcka allmänhetens intresse för vår organisation och vårt arbete för djurens bästa.
Vi har debatterat aktuella djurskyddsfrågor på sociala medier. Via hemsidan har styrelsen spridit information och kunskap om olika arters behov och skötsel. Vi har också på andra sätt bistått allmänheten i djurskyddsfrågor.
Föreningens vice ordförande Pia Lindkvist har även detta år ingått i representantskapet för Djurhemsförbundet.
Solveig Gavik, styrelseledamot i Riksorganisationen har arbetat med att ta fram två olika informationsfoldrar, en för kattägare och en för blivande kattägare.

Våra lokalföreningar har haft möjlighet att ansöka om:
• 10,000 kr i utbildningsbidrag/år.
• 25,000 kr i kastreringsbidrag/kampanj.
• 25,000 kr i annonsbidrag/år.
• Riksorganisationens Djurfond, ur vilken privatpersoner kan ansöka om ekonomiskt bistånd från har även i år räddat många djur från ett säkert lidande och i många fall avlivning.

Vi har under året även beviljat bidrag och donationer till andra organisationer.

Genom att lämna bidrag till Björn Ekwalls minnesfond (vilket föreningen gjort sedan Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet bildades) har vi stöttat alternativ forskning. (Björn Ekwall var pionjär inom vitro toxikologiområdet och grundade Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet (SSCT) för att främja samarbetet mellan skandinaviska celltoxikologer. För att hedra minnet av Björn Ekwall och för att stödja forskare som utvecklar djurfria toxikologiska tester på mänskliga stamceller delar SSCT årligen ut ett pris på 20 000 kr.)

Fredrik Malmgren, Riksorganisationens ordförande har under året deltagit i digitala möten med vår europeiska samarbetsorganisation EU Dog and Cat Alliance. (Organisationens syfte är att öka välfärden för husdjuren i våra europeiska medlemsländer.)
Fredrik Malmgren har även varit aktiv i SWEPAAG, en systergrupp till EUPAAG (Pet Advertising Advisory Group) som Riksorganisationen varit med och bildat. (Organisationens syfte är att motverka försäljning av ”smuggeldjur” men även förbättra villkoren för de djur som säljs via näthandel. Situationen för djuren i våra medlemsländer har under Pandemin varit tuff då det tyvärr födds upp många fler ”smuggelhundar” p.g.a. efterfrågan ökat).

När Jordbruksverket godkände lantrasföreningen Bondkatten protesterade vi likt många andra djurorganisationer i form av en namninsamling. Som en följd av våra protester blev vår ordförande Fredrik Malmgren blev intervjuad av TT och medverkade sedan i radion. Riksorganisationens vice ordförande Pia Lindkvist samt sekreterare Annica Sjöberg Glaad, blev även de intervjuade av TV 4 Växjö och Radio Jönköping.

Våra utbildningsdagar i Stockholm blev mycket uppskattade och de flesta av våra lokalföreningar var representerade av två eller flera deltagare. Vi fick lära oss om lättare akutsjukvård och karantänhygien av veterinär Lillemor Wodmar, Purina höll föredrag om bland annat det nya allergifodret som på sitt unika sätt gör att kattägaren inte får en allergisk reaktion mot sin katt. En representant från Feliway pratade om fördelarna med feromonet som hjälper katten att hantera stressande situationer med mera. VOOV (veterinärers omtanke om våldsutsatta) delgav oss intressanta aspekter om deras arbete. Peter Rimsby, Riksorganisationens kassör föredrog i ämnet föreningsteknik.

Vi har återupptagit fadderverksamheten för våra lokalföreningar, vilket tagit mycket tid i anspråk med långa resor och många samtal. Det har dock varit nödvändigt att stötta deras verksamheter och vårt mål har varit att besöka samtliga lokalföreningar. Tyvärr har Pandemin försvårat vårt mål även i år.
STYRELSEN