2 mars, 2016

Djurens Vänners Riksorganisation
Att. Rose-Marie Andersson

Bästa Rose-Marie Andersson,

Stiftelsen Björn Ekvalls Minnesfond (BEMF) vill med detta brev framföra sitt stora tack för det betydelsefulla bidrag till verksamheten som kommit oss till del under 2015. Vi tackar också samtidigt för alla tidigare bidrag och hoppas att vårt samarbete kommer att fortsätta.

Det stöd som vi under flera år har erhållit från Djurens Vänners Riksorganisation är mycket betydelsefullt för Stiftelsen. Djurens Vänners Riksorganisation har härigenom på ett avgörande sätt möjliggjort för oss att identifiera forskare, som med sitt kunnande och engagemang verkar för att ersätta djurförsök med djurfria metoder och ge dessa det erkännande och den uppmärksamhet de förtjänar genom att tilldela dem Björn Ekwalls minnespris.

Priset för 2015 tilldelades professor Michael Balls från England. Professor Balls är kanske den forskare och vetenskapsman som gjort mest i modern tid för att motverka användningen av djur inom forskning och testverksamhet. Han har bl. a. genom sitt ordförandeskap i organisationen FRAME, som chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften ATLA, och som chef för EUs center för alternativa metoder, ECVAM, haft en avgörande betydelse för de framsteg som gjorts när det gäller accepterandet av djurfria metoder under senare år.

En alltmer omfattande litteratur visar hur bristfälliga djurmodeller är när det gäller att förutsäga förhållandena i människan. Detta framgår inte minst i fråga om utveckling av läkemedel; nyligen tragiskt illustrerat vid testningen av ett nytt medel mot smärta i en klinisk studie på friska frivilliga i Frankrike. Det är således av största vikt att stödja, uppmuntra och premiera forskare som markant bidrar till att moderna och vetenskapligt hållbara metoder, som inte baseras på djur, utvecklas och kommer till praktisk användning, till gagn både för djur och människor. Detta är BEMFs uppgift.

Med vänliga hälsningar,

Ada Kolman, PhD, Docent Erik Walum, Professor
Ordförande i BEMF Vice-ordförande i BEMF

Stockholm, 2016-02-22

 

Michael_Balls

Professor Michael Balls