STADGAR

för Djurens Vänner Göteborg
Antagna 2019-04-28

Den ideella föreningen Djurens Vänner Göteborg (Föreningen), med hemort i Göteborgs kommun, bildades 1952.

Stadgarna är senast ändrade och fastställda vid årsmötet 2019-04-28.

§ 1 Ändamål

Föreningen har som ändamål att arbeta för djur i nöd och arbeta för ett bättre djurskydd enligt Sveriges djurskyddslag. Ett sätt att efterfölja detta är att omhänderta och omplacera djur som farit illa, via Föreningens katthem och via jourhem.

Genom att sprida information och kunskap till allmänheten verkar Föreningen på ett övergripande plan för att på ett långsiktigt sätt höja djurs status i samhället.

Föreningen kan efter beslut på årsmötet ekonomiskt stödja till andra ideella föreningar och organisationer i Sverige och utomlands som arbetar för samma syften som Föreningen.

Föreningen ansluter sig till gällande principprogram antaget av Djurens Vänners Riksorganisations årsmöte.

§ 2 Tillhörighet

Föreningen är medlem i Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisation, bildad i Örebro 8 juni 1957. Föreningen är skyldig att följa Riksorganisationens stadgar, som återfinns på http://www.djurensvanner.se.

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsemöte.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av minst två styrelseledamöter gemensamt två i förening.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderår.

§ 6 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem får inte väcka talan vid allmän domstol vid tvist om tillämpning av stadgarna.

Tvist ska istället avgöras av Riksorganisationens styrelse.

§ 7 Stadgeändring

Ändring eller tillägg till dessa stadgar ska tas upp och godkännas av två årsmöten, varav minst ett är ordinarie. Beslut fattas med 2/3 majoritet av föreningens röstberättigade närvarande medlemmar.

§ 8 Medlemskap

Medlem är den som betalt medlemsavgift och har förts in i Föreningens medlemsmatrikel.

Varje fysisk person som instämmer med Föreningens ändamål, och inte kan antas motarbeta Föreningens ändamål eller intressen, kan bli medlem i Föreningen. Styrelsen har rätt att pröva intagning av ny medlem.

§ 9 Utträde

Medlem tas bort ur medlemsmatrikeln antingen om medlemmen ber om utträde, eller om medlemmen inte har betalt medlemsavgiften för kalenderåret.

§ 10 Uteslutning

Medlem som inte är lojal mot Föreningens ändamål, genom olämpligt uppträdande, har skadat Föreningens anseende eller verksamhet eller uppsåtligen brutit mot Föreningens stadgar, föreskrifter som har stöd i stadgarna eller Föreningens årsmötesbeslut kan med omedelbar verkan uteslutas ur Föreningen.

Beslut om uteslutning kan fattas av styrelsen. Beslutet ska sändas per post till den uteslutne.
Skälen för uteslutningen ska anges i beslutet.

Medlem som har uteslutits ur Föreningen genom beslut av styrelsen kan begära att få beslutet omprövat av Riksorganisationens styrelse i enlighet med dess gällande stadgar.

Medlem som har uteslutits anses som utesluten ur Föreningen till dess att uteslutningsbeslutet eventuellt har upphävts.

Riksorganisationen har, utöver vad som framgår ovan, en fristående rätt att själv besluta om uteslutning av enskild medlem ur Föreningen i enlighet med gällande stadgar.

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:
Har rätt att delta på årsmöte samt andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Har rätt till information om Föreningens verksamhet. Styrelsen kan dock besluta om formerna för besvarande av frågor, till exempel genom anvisande av lämpliga kontaktvägar.

Har skyldighet att följa Föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningen samt att följa Riksorganisationens stadgar, bestämmelser och beslut.

Har skyldighet att årsvis betala medlemsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms av Riksorganisationens årsmötet. Särskild familjeavgift kan förekomma.

§ 12 Enskilda medlemmars åtgärder

Föreningsmedlem har inte rätt att offentligt göra sig till talesman för Föreningen eller insamla medel i Föreningens namn utan att för detta vara utsedd av styrelsen.

§ 13 Årsmöte och extra årsmöte

Föreningen håller ordinarie årsmöte före april månads utgång varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen får besluta om föranmälan som krav för deltagande.

Kallelse till årsmötet skickas av styrelsen till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning av Föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse för Föreningen och dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Eventuellt krav på föranmälan ska anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorns berättelse och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna två veckor innan årsmötet.

§ 14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Motioner från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari inför varje årsmöte. Styrelsen ska till årsmötet lämna ett skriftligt yttrande över förslaget.

§ 15 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som under mötesåret fyller lägst 16 år, har betalat medlemsavgift under föregående år och som finns upptagen i föregående års medlemsmatrikel har rösträtt på årsmöte.

Rösträtten kräver personlig närvaro och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt på mötet.

§ 16 Beslut och rösträtt

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av vad som sägs i §§ 7 och 26.

Röstning sker öppet och votering kan begäras.

Sluten omröstning ska genomföras om så begärs och förrättas då med upprop. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid val och sluten omröstning ska lottning verkställas.

§ 17 Årsmötets beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 18 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet.
4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Motioner från medlemmar.
11. Propositioner från styrelsen.
12. Val av ordförande.
13. Val av kassör.
14. Val av övriga styrelseledamöter.
15. Val av en revisor samt ersättare för denne.
16. Val av tre till fem personer till valberedningen.
17. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 19 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar eller revisorn begär det. Sådan begäran ska inlämnas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar ta ställning till om kallelse till extra årsmöte ska ske. Sådant möte ska hållas inom två månader från det att styrelsen fick del av begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte ska ha kommit medlemmarna tillhanda senast sju dagar före mötet.

Vid extra årsmöte får endast det som har föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslut och omröstning samt beslutsförhet på extra årsmöte gäller detsamma som vid ordinarie årsmöte.

§ 20 Valberedning

Valberedningen består av tre till fem personer valda av årsmötet. Valberedningen utser bland sig en sammankallande som har till uppgift att sammankalla till möten och leda valberedningen.

Valberedningen ska före årsmötet: tillfråga de vilkas mandatperiod går ut om de kandiderar för kommande mandatperiod, ta emot nomineringar och kandidaturer och vid behov själva eftersöka lämpliga kandidater. Valberedningen ska därefter sammanställa ett förslag.

Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 21 Revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god redovisningssed, av en av årsmötet vald revisor. Revisor i Föreningen ska vara godkänd eller auktoriserad.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 22 Styrelsen och dess ansvar

Föreningens angelägenheter sköts av en av årsmötet vald styrelse som består av ordförande och fem ordinarie ledamöter. Årsmötet kan särskilt välja ordförande och kassör eller besluta om att lämna åt styrelsen att fördela poster mellan sig. För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet väljs ledamöter på tvåårsperioder med turvis avgång.

Det är styrelsens ansvar:
• att främja föreningens ändamål.
• att ansvara för föreningens ekonomi.
• att vid ordinarie årsmöte avge skriftlig verksamhets- och förvaltningsberättelse över det gångna verksamhetsåret.
• att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
• att bjuda in till möten och informationstillfällen.
• att på lämpligt sätt sprida kännedom om Föreningens verksamhet.
• att föra medlemsmatrikel och bokföring jämte övriga handlingar, som krävs för Föreningens verksamhet.
• att efter kalenderårets slut avsluta Föreningens räkenskaper och ha dessa jämte förvaltningsberättelsen tillgängliga för årsrevision.
• att organisera och delegera uppgifter till Föreningens volontärer.
• att journalföra samtliga djurärenden.

§ 23 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst hälften av styrelseledamöterna
så önskar.

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre styrelsemedlemmar är närvarande och samtliga styrelsemedlemmar blivit kallade till styrelsemötet. Varje styrelsemedlem har en röst och måste för röstens giltighet närvara fysiskt eller digitalt. Röstning med fullmakt får inte förekomma. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Revisor och valberedning får delta vid styrelsemöte men saknar förslags- och rösträtt.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ett ärende ska avgöras utanför ett styrelsemöte genom att styrelsen tar beslut vid ett fysiskt möte, skriftligen eller via telefon (beslut per capsulam). Förslagställaren ska presentera ärendet för samtliga styrelsemedlemmar som behövs för att ta ställning till förslaget.

För beslut per capsulam krävs att minst hälften av samtliga styrelsemedlemmar är ense. Resultatet av sådan omröstning ska snarast sammanställas och presenteras för samtliga ledamöter. Beslutet ska protokollföras vid nästa styrelsemöte.

§ 24 Delegation

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa typer av ärenden till av styrelsen utsedd enskild medlem eller grupp av medlemmar (främst inom ramen för Föreningens volontärverksamhet).

Den som fattar beslut med stöd av delegation ska fortlöpande underrätta styrelsen.

§ 25 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan Föreningen och annan i egenskap av medlem i Föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Kan tvisten inte lösas inom Föreningen ska den avgöras enligt reglerna om lösande av tvistigheter i Riksorganisationens gällande stadgar.

§ 26 Upplösning av Föreningen

Föreningen kan upplösas om två på varandra följande ordinarie årsmöten beslutar detta. Beslut fattas med 2/3 majoritet av föreningens röstberättigade närvarande medlemmar.

Föreningens tillgångar ska vid Föreningens upplösande överlämnas till Riksorganisationen för förvaltning tills ny Djurens Vänner-förening som godkänts av Riksorganisationen kan startas på orten.


Ladda ner som PDF