Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisations
Verksamhetsberättelse 2016

 

Anslutna föreningar: Borlänge, Borås, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Lidköping, Malmö, Nyköping, Nässjö, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Vetlanda, Växjö

Styrelsen har under 2016 haft sex protokollförda sammanträden jämte ett årsmöte, som hölls den 21-22 Maj i Vetlanda.

Styrelsens sammansättning: Ordförande: Rose-Marie Andersson, Växjö. Vice ordförande: Solveig Gavik, Göteborg. Sekreterare: Annica Sjöberg, Nässjö. Ledamöter: Fredrik Malmgren, Malmö och Pia Lindkvist, Växjö. Suppleanter: Malin Dahlgren-Leisjö, Vetlanda, Lil Holmgren-Banås, Göteborg och Maria Lindström, Nässjö. Utom styrelsen, Kassör: Ann-Marie Medin, Växjö.

 

Under året som gått har styrelsen arbetat med olika uppdrag bl.a de beslut som togs på årsmötet. Motion 1: Fredrik har arbetat med att ta fram en manual och typsnitt för vår logga som lokalföreningarna kan använda sig av. Motion 2: Det har tillsats en grupp som arbetar med fonden för bidragsansökningar, önskvärt var att medlemmar från lokalföreningarna skulle ingå i den gruppen men då ingen hört av sig består gruppen av ledamöter från RO. Motion 3: Styrelsen har skickat ut en remiss angående gemensam medlemsavgift , då det inte inkommit några synpunkter har RO fastslagit den summa som beslutades på årsmötet,150 kr / 200 kr.

Under året har även en PR-grupp bildats som ska ha som uppgift att arbeta fram olika sätt att marknadsföra föreningen på. Arbetet med den gemensamma hemsidan har fortskridit, vilket innebär att flera av lokalföreningarnas hemsidor nu är klara och länkade från RO´s hemsida www.djurensvanner.se.

RO´s styrelse har också stöttat lokalföreningarna bl.a. genom att deltaga på styrelsemöten och årsmöten. Enligt tidigare beslut har lokalföreningarna efter insända kopior på kvitton erhållit upp till 25.000 kr/kastreringskampanj, 25.000 kr i annonsbidrag 10.000 kr för utbildningar. Våra föreningar har även haft möjligheten att kunna ansöka om bidrag ur en allmän pott som styrelsen avsatt. Lokalföreningarna har som tidigare år, delat på avkastningen från Selvy Anderssons fond.

Styrelsen har även beviljat ett antal privatpersoner bidrag till veterinärvård samt gett bidrag och och donationer till organisationer i och utanför Sverige. Björn Ekwalls minnesfond, alternativ forskning, Sverige. DjurHemsFörbundet, Sverige. Voov, veterinärers omtanke om våldsutsatta, Sverige. Nirina Dogshelter, Boznien. Som tidigare år har styrelsen haft kontinuerlig kontakt med och följt utvecklingen i EU Dog and Cat Alliance. Organisationen har som sitt främsta mål att höja statusen för hundar och katter i Europa.

Under hösten deltog två styrelseledamöter från RO på ICAWC´s årliga internationella djurskydds-konferens som detta år var belagd i Dubrovnik, Kroatien. Det var ca 200 deltagare från ett 30-tal länder som deltog. Det öppnar upp för samarbete mellan flera Europeiska länder och vi kunde dela med oss av erfarenheter, likheter med länder från hela världen. Många gånger framstod Sverige som ett föregångsland då flera av de deltagande länderna helt saknar djurskyddslagar. Bland län-der som deltog fanns, Sydafrika, Japan, Cap Verde och Rumänien.

I år, liksom föregående år, anordnade Malmöföreningen årets utbildningsdagar. Det var mycket uppskattade dagar som delvis var förlagda till föreningens konferenslokal i anslutning till djurhem-met . Hundstallet, Stockholm har öppnat en filial i en av Djurens Vänner Malmös lokaler och vi fick information om hur de bedriver sitt arbete, det deltog även flera intressanta föreläsare, bla från Länsstyrelsen, Royal Canin och Bayer.